Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

FirstView
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muut kielet:
English • ‎suomi

Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Sopimuskaudesta sovitaan sopimuksessa. Ellei muuta ole sovittu, i) määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen kolme (3) kuukautta kerrallaan, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kunkin sopimuskauden päättymistä; ja ii) toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos i) palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä FirstView kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta uusi toimitusta; tai ii) jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy FirstView:n tuottamuksesta johtuvasta syystä. Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

FirstView:lla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain, i) jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa FirstView:n ilmoituksesta; ii) asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti; iii) asiakas on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön; iv) lisenssinantaja tai FirstView:n päämies ei toimita palvelua tai lisenssiä taikka lopettaa palvelun tai lisenssin toimittamisen FirstView:lle tai asiakkaalle. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. FirstView:n tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos irtisanominen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai yllä olevasta kohdasta iv).

Asiakas huolehtii siitä, että kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedon tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä FirstView voi poistaa järjestelmästä asiakkaan siihen tallentaman tiedon eikä FirstView:lla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmään tallentamia tietoja.

Asiakkaan on palautettava tai tuhottava kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistot ja ohjelmistokopiot sekä poistettava tai muutoin tehtävä käyttökelvottomaksi asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmat ja käyttöliittymät. Mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja (kuten asennus, avaus tai liittymismaksut) ei palauteta.

Muut ehdot

Ilmoitukset: FirstView lähettää laskut ja ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaan tulee ilmoittaa FirstView:lle yhteystietojensa muutoksista.

Sopimuksen siirtäminen: Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. FirstView:lla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. FirstView:lla on tämän lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Vientirajoitukset: Ohjelmistojen, materiaalien, aineiston ja muiden tuotteiden sekä niiden osien vienti ilman FirstView:n, mahdollisen muun luovutuskohteen oikeudenhaltijan ja/tai toimivaltaisen oikeuden tai viranomaisen lupaa tai vastoin heidän antamiaan määräyksiä on kielletty.

Muutokset sopimusehtoihin: FirstView:lla on oikeus toistaiseksi voimassa olevien sopimusten osalta muuttaa näitä sopimusehtoja, palveluja koskevia erityisehtoja ja palveluita koskevia maksuperusteita ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Mikäli muutos on asiakkaalle epäedullinen, asiakas voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin sopimus päättyy muutoksen voimaantulon päivänä. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muutokset tulevat voimaan. FirstView:n tekemä muutos palvelukuvauksissa mainittuihin seikkoihin ei merkitse sopimusehtojen muutosta eikä sopimusrikkomusta.

Sovellettava laki ja erimielisyydet: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.